Samá voda

Člověk je s vodou nerozlučně spjat. V krajině bez vody se lidé nezdržují. Někdy je třeba vodu vypátrat několik metrů pod povrchem země, jindy přivést novým korytem. Lidské úsilí stojí za budováním rybníků a přehrad, které vodu zadržují, stejně jako za vysoušením krajiny záměrným i původně nezamýšleným, které přichází po vykácení lesa nebo scelení polí. Vedle regulace přirozených vodotečí, která proměňuje krajinu, je však třeba pozornost žáků zaměřit i na hospodaření s vodou. K čemu vodu využívali lidé dříve a k čemu dnes? Kde plýtváme pitnou vodou a proč se rozmáhá prodej balené vody? Jak je třeba vodu upravovat, kde jsou zdroje pitné vody a co se děje s vodou, která odteče do kanalizace?