Šrámkova Sobotka

Šrámkova Sobotka se začíná rýsovat. Tentokrát v neděli 2. července představíme s Lukášem Vavrečkou knihu Nečtu! Poslouchám a s Kačkou Illnerovou zahájíme stejnojmennou výstavu. V pondělí 3. 7. a v úterý 4. 7. 2023 se ujmu workshopů pro dospělé - učitele, knihovníky a další zájemce. V pondělí o poslouchání knih s dětmi, v úterý o tvůrčím psaní na 1. stupni. Můžete se přihlásit.

Proč s dětmi poslouchat audioknihy? – dílna poslechu k využití v knihovnách a školách

Už jste zkoušeli nabíd­nout dětem knihy k posle­chu? Vypla­tí se audio­knihy kombi­novat s četbou, měli bychom poslu­chače během posle­chovky zaba­vit další čin­ností a jakou váhu má vlastně samo poslou­chání? Na tyto a další otázky budou účast­níci dílny hledat odpo­vědi spolu s lektor­kou Klárou Smolí­kovou, spiso­vatel­kou, ale také milov­nicí audio­knih, která je recen­zuje i hodno­tí v soutěži Audio­kniha roku. Sezná­míme se s rozmani­tostí zázna­mových médií i se souča­snou situací na audio­knižním trhu. Nahléd­neme do nahrá­vacího studia i historie po­slechu a za­myslíme se nad výzvami, které mluvené slovo přináší.

Jednodenní didaktická dílna, pondělí 3. 7. Více informací zde.

Jak děti rozepsat – dílna psaní k využití pro práci s dětmi 1. stupně

Jak chytit lite­rární slinu, uspo­řádat tvůrčí myšlenky, zkrátka se roze­psat? Lektorka účast­níky pro­vede tvůrčím procesem. Přede­vším se zaměří na před­stave­ní nápadů, jak si s dětmi užít psaní za pomo­ci hravých mini­lekcí a pracov­ních listů z jejích publi­kací (Jak se vyznat v knihách?, Fan­tastické psaní, Vstupte do lite­rárního dou­pěte nebo Zakous­něte se do knihy). Zájemci se třeba doz­vědí, jak autoři pra­cují s poča­sím, proč mají zostřené smysly nebo jak pojme­novat lite­rárního hrdinu. Vyzkou­ší si, jak stí­novat knihy a odpích­nout se od nich k tvorbě vlast­ního pří­běhu.

Jednodenní didaktická dílna, úterý 4. 7. 2023. Více informací zde.